dawniej Autoryzowany Serwis Fenzy

CO TO JEST ATEX?

ATEX ATEXOWI NIE RÓWNY !

CO TO JEST ATEX?

JAK ODCZYTAĆ ZNAKI NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ PRODUKTU.

ATEX to skrót od  „ATmosphere EXplosible”. Jednocześnie, ATEX to skrócona nazwa Europejskiej Dyrektywy  2014/34/EC odnoszącej się do wprowadzanego na rynek sprzętu elektrycznego i mechanicznego, komponentów i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

Dyrektywa ATEX normuje ochronę przed wybuchem w kopalniach, w przemyśle i odnosi się do wszystkich produktów i systemów, które używanie są w atmosferze potencjalnie zagrożonej wybuchem.

Brak świadomości o stopniu ochrony używanego przez strażaka/ratownika sprzętu może stać się przyczyną poważnych zagrożeń. Strażak/ratownik nie wie z jakim zagrożeniem przyjdzie mu się zmierzyć. W ratownictwie najwyższy stopień zabezpieczenia powinien być priorytetem.

Tabliczka znamionowa umieszczona na produkcie informuje nas, że produkt ten nadaje się do stosowania w strefie potencjalnie zagrożonej wybuchem.

Tak wygląda tabliczka znamionowa umieszczona na latarce Adalit L.3000 produkcji firmy ADARO.

 

Co oznaczają kolejne liczby i litery:

CE  0163 LOM 12ATEX2087X

Umieszczony na produkcie znak CE oznacza, że względem tego produktu wykonana została ocena zgodności z dyrektywami odnoszącymi się do tego produktu. Dyrektywy określają jakie założenia musi spełniać produkt aby mógł być wprowadzony na rynek.

NO 140128

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badania oceniające zgodność produktu z dyrektywami.

Ex

Oznaczenie urządzeń i systemów ochronnych oraz części i podzespołów świadczące o zabezpieczeniu przeciwwybuchowym

II GRUPA

Oznaczenie GRUPY.

I Urządzenia i systemy przeznaczone do użytku w wyrobiskach podziemnych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.

II Urządzenia i systemy przeznaczone do użytku na powierzchni w miejscach zagrożonych wybuchem

Nasz produkt oznaczony jest jako Grupa II i jest on przeznaczony do użytku na powierzchni

1G KATEGORIA

Ex ia – KONCEPCJA OCHRONY W ODNIESIENIU DO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Ex ia na tabliczce znamionowej produktu oznacza, że może być on stosowany w grupie II w strefie 0 w odniesieniu do gazów i w strefie 20 w odniesieniu do pyłów

II C   IIIC  GRUPY WYBUCHOWOŚCI DLA GAZÓW I PYŁÓW

Urządzenia grupy II o budowy przeciwwybuchowej przeznaczone do użytku w gazowej atmosferze wybuchowej podzielone ze względu na jej charakter.

Urządzenia grupy III w budowie przeciwwybuchowej przeznaczone są do użytku w gazowej atmosferze wybuchowej podzielone są ze względu na jej charakter

T4  T 85ºC  Klasa temperaturowa i maksymalna temperatura powierzchni

UWAGA! Klasa temperaturowa to maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia. T6 jest lepszą klasą niż T1

Ga Da  Poziom zabezpieczenia według ATEX 

IP 67

IP (ang. International Protection Rating, czasami Ingress Protection Rating) – stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:

  • dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy,
  • wnikaniem obcych ciał stałych,
  • szkodliwymi skutkami wnikania wody

Cyfra 6 – ochrona pyłoszczelna

Cyfra 7 – ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie ( 30 min na głębokość 0, 15 m powyżej powierzchni obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0, 85 m)